Överst på sidan

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad den 14 jan 2022

Den här webbplatsen drivs av Play’n GO. Play'n GO har åtagit sig att skydda din integritet och utveckla teknik som ger dig den mest kraftfulla och säkra onlineupplevelsen. Denna integritetspolicy gäller för webbplatsen Play'n GO och reglerar datainsamling och användning av alla företag inom Play’n Go -gruppen. Genom att använda webbplatsen Play'n GO godkänner och samtycker du till de datapraktiker som beskrivs i denna förklaring och till att dina uppgifter delas med företag inom vår grupp.

Denna sekretesspolicy innehåller information om:

 1. Insamling av din personliga information

 2. Användning av din personliga information

 3. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

 4. Överföring av din information utanför EU

 5. Lagring och skydd av din personliga information

 6. Dina val och rättigheter

 7. 16 år eller yngre

 8. Användning av cookies

 9. Ändringar i denna förklaring

 10. Kontaktinformation

 

1. Insamling av dina personuppgifter

Play'n GO samlar in personligt identifierbar information, t.ex. din e-postadress, ditt namn, din hem- eller arbetsadress eller ditt telefonnummer. Play'n GO samlar också in anonym demografisk information, t.ex. ditt postnummer, din ålder, ditt kön, dina preferenser, intressen och favoriter. Vi samlar in information från dig genom din användning av vår webbplats, när du contact oss om våra produkter och tjänster, ansöker om en av våra roller eller registrerar dig på vår webbplats. Vi samlar in information från dig baserat på en eller flera av följande lagliga grunder: (i) Samtycke: Du har gett oss samtycke till att behandla dina personuppgifter för ett specifikt ändamål. (ii) Avtal: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås. (iii) Rättslig förpliktelse: (iv) Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse. (iv) Behandlingen är nödvändig för ett legitimt syfte för den personuppgiftsansvarige, utom i de fall då sådana intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter. Det finns också information om din datorhårdvara och programvara som automatiskt samlas in av Play'n GO. Denna information kan omfatta: din IP-adress, enhetstyp, webbläsartyp, domännamn, åtkomsttider och hänvisande webbplatsadresser. Denna information används av Play'n GO för att driva tjänsten, för att upprätthålla kvaliteten på tjänsten och för att tillhandahålla allmän statistik om användningen av webbplatsen Play'n GO .

 

2. Användning av dina personuppgifter

Vi kan använda din information för att:

 • leverera de tjänster som du har begärt

 • kontakta dig för att besvara en fråga

 • informera dig om andra produkter och tjänster som kan vara tillgängliga

 • inhämta din åsikt om nuvarande eller potentiellt nya tjänster som kan erbjudas

 • Behandling av en jobbansökan.

 • Meddela dig om ändringar av våra produkter och/eller tjänster.

 • fullgöra våra avtalsförpliktelser enligt eventuella ömsesidigt ingångna avtal.

 

3. Vem har tillgång till din information?

Play'n GO säljer, hyr eller leasar inte sina kundlistor till tredje part. Play'n GO kan ibland contact dig på uppdrag av externa affärspartners om ett särskilt erbjudande som Play’n Go anser kan vara av intresse för dig. I dessa fall överförs inte din unika personligt identifierbara information (e-post, namn, adress, telefonnummer) till den tredje parten. Dessutom kan Play'n GO dela uppgifter med betrodda partners för att hjälpa oss att utföra statistiska analyser, skicka e-post eller post, tillhandahålla kundsupport eller ordna leveranser. Alla sådana tredje parter är förbjudna att använda dina personuppgifter utom för att tillhandahålla dessa tjänster till Play'n GO, och de är skyldiga att upprätthålla sekretessen för dina uppgifter.

Play'n GO håller reda på vilka webbplatser och sidor våra kunder besöker inom Play'n GO för att kunna avgöra vilka Play'n GO -tjänster som är mest populära. Dessa uppgifter används för att leverera anpassat innehåll och reklam inom Play'n GO till kunder vars beteende visar att de är intresserade av ett visst ämnesområde.

Play'n GO Webbplatser kommer att avslöja din personliga information, utan förvarning, endast om det krävs enligt lag eller i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) följa lagens föreskrifter, legitima krav från en auktoriserad laglig myndighet och/eller följa rättsliga förfaranden som delges Play'n GO eller webbplatsen; (b) skydda och försvara Play'n GO:s rättigheter eller egendom; och (c) agera under tvingande omständigheter för att skydda den personliga säkerheten för användarna av Play'n GO eller allmänheten.

 

4. Överföring av din information utanför EU

Eftersom Play’n GO är ett multinationellt företag kan dina uppgifter överföras till och lagras i länder utanför EU. Dessa länder kanske inte har liknande eller lika stränga dataskyddslagar som EU. Genom att använda denna webbplats och lämna dina uppgifter godkänner du denna överföring, lagring och behandling. Om vi på något sätt överför dina uppgifter utanför EU kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att se till att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att se till att dina integritetsrättigheter skyddas på det sätt som framgår av denna policy. Om det skulle vara så att du besöker den här webbplatsen utanför EU kan dina uppgifter komma att överföras utanför EU för att ge dig de tjänster som du har begärt.

 

5. Lagring och skydd av dina personuppgifter

Play'n GO skyddar din personliga information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Play'n GO skyddar den personligt identifierbara information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad och säker miljö. Vi upprätthåller lämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt utlämnande eller obehörig åtkomst, användning och alla andra olagliga former av behandling av de personuppgifter som vi har i vår ägo. Tyvärr är överföring av information via Internet till sin natur inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att dina uppgifter som överförs till oss är helt säkra, och därför sker överföringen alltid på egen risk. När personuppgifter överförs till andra webbplatser skyddas de genom användning av kryptering, t.ex. SSL-protokollet (Secure Socket Layer).

Vi kommer att lagra din information så länge som vi behöver för att uppfylla de syften som vi samlar in informationen för. Vi kan komma att lagra din information efter det att vi har slutat tillhandahålla våra tjänster till dig om det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade krav och följa dataskyddslagar och/eller andra rättsliga eller avtalsmässiga skyldigheter.

6. Dina val och rättigheter

När du registrerar dig på vår webbplats kan du välja om du vill få information från oss eller inte. Om du vill få information från oss ombeds du att kryssa i den relevanta rutan.

Vi kommer inte att contact dig i marknadsföringssyfte via någon kommunikationskanal om du inte har gett oss ditt samtycke till det. Du kan när som helst ändra dina preferenser för marknadsföring genom att kontakta oss via e-post: sysadmin@playngo.com. Om personuppgifter har behandlats på grundval av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen kan du be oss att ändra, komplettera eller radera dina lagrade personuppgifter genom att kontakta oss på den e-postadress som anges nedan.

Du har också rätt att få tillgång till de personuppgifter som Play’n GO har om dig. Förfrågningar om tillgång kan vara föremål för en avgift för att täcka våra kostnader för att ge dig denna information.

Du kan också lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

7. 16 år eller yngre

Om du är 16 år eller yngre ska du få tillåtelse av din förälder/vårdnadshavare innan du ger oss personlig information.

 

8. Användning av cookies

Webbplatsen Play'n GO använder "cookies" för att hjälpa dig att anpassa din upplevelse online. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies är unikt tilldelade dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookien till dig.

Ett av de främsta syftena med cookies är att tillhandahålla en bekvämlighetsfunktion för att spara tid åt dig. Syftet med en cookie är att tala om för webbservern att du har återvänt till en viss sida. Om du till exempel anpassar Play'n GO -sidor eller registrerar dig på Play'n GO :s webbplats eller tjänster hjälper en cookie Play'n GO att komma ihåg din specifika information vid senare besök. Detta förenklar registreringen av din personliga information, t.ex. faktureringsadresser, leveransadresser och så vidare. När du återvänder till samma webbplats Play'n GO kan den information som du tidigare lämnat återfinnas, så att du enkelt kan använda de Play'n GO -funktioner som du anpassade.

Du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan vanligtvis ändra inställningen i din webbläsare så att du inte accepterar cookies om du föredrar det. Om du väljer att avstå från cookies kan det hända att du inte fullt ut kan utnyttja de interaktiva funktionerna i Play'n GO -tjänsterna eller på de webbplatser du besöker.

I tabellen nedan förklaras vilka cookies vi använder och syftet med användningen:

9. Ändringar av denna förklaring

Play'n GO kommer ibland att uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla företagets och kundernas feedback, och sådana ändringar kommer att meddelas dig i enlighet med detta. Play'n GO uppmuntrar dig att regelbundet se över denna policy för att få information om hur Play'n GO skyddar din information.

 

10. Kontaktinformation

Play'n GO har åtagit sig att skydda din integritet och att utveckla teknik som ger dig en kraftfull och säker onlineupplevelse. Denna sekretesspolicy gäller för webbplatsen Play'n GO och reglerar datainsamling och användning av alla företag inom Play’n Go -gruppen. Genom att använda webbplatsen Play'n GO godkänner och samtycker du till den datapraxis som beskrivs i denna deklaration och till att dina uppgifter delas med företag inom vår grupp. Denna bekräftelse och detta samtycke ges av dig för alla syften och ändamål med lagen i allmänhet och den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i synnerhet, vars innehåll du ombeds vara medveten om och bekanta dig med. Om du har några önskemål om denna integritetspolicy, dina personuppgifter eller några frågor om denna praxis, vänligen contact oss på följande adress dataprotection@playngo.com.

längst ner på sidan