Överst på sidan

Användarvillkor

Avtal mellan användaren och Play'n GO

Webbplatsen Play'n GO består av olika sidor som drivs av Play'n GO.

Webbplatsen Play'n GO erbjuds till dig under förutsättning att du accepterar de villkor och tillkännagivanden som finns här ("villkor") utan ändringar. När du använder webbplatsen Play'n GO godkänner du alla villkor och tillkännagivanden som från tid till annan kan definieras i detta dokument. Senast uppdaterad den 23 januari 2018.

 

Ändring av dessa användarvillkor

Play'n GO förbehåller sig rätten att ändra de villkor och meddelanden som gäller för webbplatsen Play'n GO , inklusive men inte begränsat till eventuella avgifter som från tid till annan kan vara förknippade med användningen av webbplatsen Play'n GO .

 

Länkar till webbplatser från tredje part

Webbplatsen Play'n GO kan innehålla länkar till andra webbplatser ("länkade webbplatser"). De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Play'n GO och Play'n GO ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats, inklusive, utan begränsning, länkar som finns på en länkad webbplats, eller ändringar eller uppdateringar av en länkad webbplats. Play'n GO ansvarar inte för webbsändningar eller andra former av överföringar som tas emot från någon länkad webbplats. Play'n GO tillhandahåller dessa länkar till dig endast som en bekvämlighet, och inkluderandet av en länk innebär inte att Play'n GO godkänner webbplatsen eller att den har någon koppling till dess operatörer. Du är medveten om att Play’n GO inte kan hållas ansvarig för innehållet på länkade webbplatser eller för eventuella följder av att du får tillgång till dem, och du är medveten om att sådan tillgång till eller användning av länkade webbplatser sker på eget initiativ, eget gottfinnande och på egen risk.

 

Ingen olaglig eller förbjuden användning

Som ett villkor för din användning av webbplatsen Play'n GO garanterar du Play'n GO att du inte kommer att använda webbplatsen Play'n GO i något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor och tillkännagivanden. Du får inte använda webbplatsen Play'n GO på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra webbplatsen Play'n GO eller störa någon annan parts användning av webbplatsen Play'n GO . Du får inte erhålla eller försöka erhålla material eller information på något sätt som inte avsiktligt görs tillgängligt eller tillhandahålls via Play'n GO -webbplatserna. Du får inte försöka få obehörig tillgång till webbplatsen, de servrar som webbplatsen lagras på eller någon server, dator eller databas som är ansluten till webbplatsen. Du får inte angripa webbplatsen genom en överbelastningsattack eller liknande. Om du bryter mot denna bestämmelse kommer vi att rapportera varje sådan överträdelse till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av en sådan överträdelse upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart. Vi ansvarar inte för förlust eller skada som orsakas av en distribuerad överbelastningsattack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat äganderättsligt material på grund av att du använder webbplatsen eller laddar ner material som publiceras på webbplatsen eller på en webbplats som är länkad till webbplatsen.

 

Ytterligare förbud

Du får inte använda webbplatsen i något syfte som kan anses vara ärekränkande, kränkande, obscent, rasistiskt, sexistiskt, diskriminerande eller stötande. Du får inte använda kränkande eller aggressivt språk eller bilder, svära, hota, trakassera eller missbruka någon annan person, inklusive andra användare, eller bete dig på ett sådant sätt mot någon av Play’n GO :s anställda. Du får inte förstöra webbplatsen, översvämma den med information så att den inte fungerar, eller använda funktioner som kan påverka webbplatsens funktion på något sätt, till exempel (men inte enbart) genom att sprida eller sprida virus, maskar, logiska bomber eller liknande. Det är strängt förbjudet att skicka in flera olika typer av meddelanden eller "spam". Du får inte störa eller manipulera, ta bort eller på annat sätt ändra information i någon form som finns på webbplatsen.

 

Användning av kommunikationstjänster

Webbplatsen Play'n GO kan innehålla anslagstavlor, chattområden, nyhetsgrupper, forum, gemenskaper, personliga webbsidor, kalendrar och/eller andra meddelanden eller kommunikationsmöjligheter som är utformade för att göra det möjligt för dig att kommunicera med allmänheten i stort eller med en grupp (kollektivt kallade "kommunikationstjänster").Du samtycker till att använda kommunikationstjänsterna endast för att lägga upp, sända och ta emot meddelanden och material som är lämpliga och relaterade till den aktuella kommunikationstjänsten. Som exempel, och inte som en begränsning, samtycker du till att när du använder en kommunikationstjänst kommer du inte att:

 • Förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter (t.ex. rätten till privatliv och publicitet).

 • Publicera, lägga upp, ladda upp, distribuera eller sprida olämpliga, profana, ärekränkande, kränkande, obscena, oanständiga eller olagliga ämnen, namn, material eller information.

 • Ladda upp filer som innehåller programvara eller annat material som är skyddat av immaterialrättsliga lagar (eller av rätten till privatliv och publicitet) om du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till dessa eller har fått alla nödvändiga tillstånd.

 • Ladda upp filer som innehåller virus, skadade filer eller andra liknande program som kan skada driften av någon annans dator.

 • Annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster i affärssyfte, såvida inte kommunikationstjänsten specifikt tillåter sådana meddelanden.

 • Genomföra eller vidarebefordra undersökningar, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev.

 • Ladda ner en fil som lagts upp av en annan användare av en kommunikationstjänst som du vet, eller rimligen borde veta, inte kan distribueras lagligt på detta sätt.

 • Förfalskningar eller borttagning av författaruppgifter, juridiska eller andra meddelanden eller äganderättsliga beteckningar eller etiketter om ursprunget eller källan till programvara eller annat material som finns i en fil som laddas upp.

 • Begränsa eller hindra någon annan användare från att använda och njuta av kommunikationstjänsterna.

 • Bryta mot någon uppförandekod eller andra riktlinjer som kan vara tillämpliga för en viss kommunikationstjänst.

 • samla in eller på annat sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras samtycke.

 • Bryta mot tillämpliga lagar och förordningar.

 

Play'n GO har ingen skyldighet att övervaka kommunikationstjänsterna. Play'n GO förbehåller sig dock rätten att granska material som publicerats på en kommunikationstjänst och att ta bort material efter eget gottfinnande. Play'n GO förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande och utan anledning säga upp din tillgång till någon eller alla kommunikationstjänster.

Play'n GO förbehåller sig rätten att alltid avslöja all information som krävs för att uppfylla tillämplig lag, förordning, juridisk process eller myndighetsförfrågan, eller att redigera, vägra att publicera eller ta bort information eller material, helt eller delvis, enligt Play'n GO:s eget gottfinnande.

Var alltid försiktig när du lämnar ut personlig identifieringsinformation om dig själv eller dina barn i en kommunikationstjänst. Play'n GO kontrollerar eller godkänner inte innehållet, meddelandena eller informationen i någon kommunikationstjänst och därför avsäger sig Play'n GO särskilt allt ansvar för kommunikationstjänsterna och alla åtgärder som följer av ditt deltagande i någon kommunikationstjänst. Chefer, värdar eller respondenter är inte auktoriserade talespersoner för Play'n GO , och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis Play'n GO:s åsikter.

Material som laddas upp till en kommunikationstjänst kan vara föremål för publicerade begränsningar för användning, reproduktion och/eller spridning. Du är ansvarig för att följa dessa begränsningar om du laddar ner materialet.

 

Material som lämnas till Play'n GO eller som publiceras på en webbplats Play'n GO .

Play'n GO gör inga anspråk på äganderätten till det material som du tillhandahåller Play'n GO (inklusive feedback och förslag) eller som du lägger upp, laddar upp, matar in eller skickar till en webbplats på Play'n GO eller dess tillhörande tjänster (kollektivt kallade "inlämningar"). Genom att publicera, ladda upp, lägga in, tillhandahålla eller skicka in ditt bidrag ger du dock Play'n GO, dess dotterbolag och nödvändiga underlicensierade företag tillstånd att använda ditt bidrag i samband med driften av deras Internetverksamhet, inklusive, utan begränsning, rätten att: kopiera, distribuera, överföra, visa offentligt, offentligt framföra, reproducera, redigera, översätta och formatera om ditt bidrag samt att publicera ditt namn i samband med ditt bidrag.

Ingen ersättning kommer att betalas ut med avseende på användningen av ditt bidrag, enligt vad som anges här. Play'n GO har ingen skyldighet att publicera eller använda något bidrag som du tillhandahåller och kan ta bort något bidrag när som helst efter eget gottfinnande på Play'n GO.

Genom att publicera, ladda upp, ange, tillhandahålla eller skicka in ditt bidrag garanterar och försäkrar du att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till ditt bidrag enligt beskrivningen i detta avsnitt, inklusive, utan begränsning, alla rättigheter som krävs för att du ska kunna tillhandahålla, publicera, ladda upp, ange eller skicka in bidragen.

 

Ansvarsfriskrivning

Informationen, programvaran, produkterna och tjänsterna som ingår i eller är tillgängliga via webbplatsen Play'n GO kan innehålla felaktigheter eller typografiska fel. Ändringar läggs regelbundet till informationen på denna webbplats.

Play'n GO och/eller dess leverantörer kan när som helst göra förbättringar och/eller ändringar på play'n go-webbplatsen. Råd som erhålls via webbplatsen Play'n GO bör inte användas för personliga, medicinska, juridiska eller ekonomiska beslut, och du bör rådfråga en lämplig professionell person för specifika råd som är anpassade till din situation.

Play'n GO och/eller dess leverantörer gör inga utfästelser om lämpligheten, tillförlitligheten, tillgängligheten, aktualiteten och noggrannheten hos informationen, programvaran, produkterna, tjänsterna och den relaterade grafiken som finns på webbplatsen.

Play'n GO webbplatsen för något ändamål. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag tillhandahålls all sådan information, programvara, produkter, tjänster och relaterad grafik "i befintligt skick" utan någon form av garanti eller villkor. Play'n GO och/eller dess leverantörer frånsäger sig härmed alla garantier och villkor med avseende på denna information, programvara, produkter, tjänster och relaterad grafik, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke överträdelse.

I största möjliga utsträckning som tillåts enligt gällande lag ska Play'n GO och/eller dess leverantörer under inga omständigheter vara ansvariga för direkta, indirekta, straffskadliga, tillfälliga, särskilda skador, följdskador eller andra skador av något slag, inklusive, utan begränsning, skador på grund av förlust av användning, data eller vinst, som uppstår till följd av eller på något sätt är kopplade till användningen eller utförandet av webbplatsen Play'n GO , till förseningen eller oförmågan att använda webbplatsen Play'n GO eller relaterade tjänster, till tillhandahållandet av eller underlåtenheten att tillhandahålla tjänster, eller till information, programvara, produkter, tjänster och relaterad grafik som erhålls via webbplatsen Play'n GO , eller som på annat sätt uppstår till följd av användningen av webbplatsen .

Play'n GO webbplatsen, oavsett om det är baserat på kontrakt, skadestånd, försumlighet, strikt ansvar eller på annat sätt, även om Play'n GO eller någon av dess leverantörer har informerats om möjligheten till skador. Eftersom vissa stater/jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador kan det hända att ovanstående begränsning inte gäller dig. Om du är missnöjd med någon del av webbplatsen Play'n GO eller med något av dessa användarvillkor är din enda och exklusiva åtgärd att sluta använda webbplatsen Play'n GO .

SERVICE CONTACT: sysadmin@playngo.com

 

Uppsägning/åtkomstbegränsning

Play'n GO förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning säga upp din tillgång till webbplatsen Play'n GO och de relaterade tjänsterna eller delar av dem.

 

Immateriell egendom

All webbplatsdesign, text, grafik, musik, ljud, fotografier, video, urvalet och arrangemanget av dessa, programvarusammanställningar, underliggande källkod, programvara och allt annat material som finns på webbplatsen omfattas av upphovsrätt och andra äganderätter som antingen ägs av oss eller används under licens från tredje parts rättighetsinnehavare. Du bekräftar att du inte har rätt att reproducera webbplatsen eller någon del av den i någon form utan vårt uttryckliga samtycke. I den mån material som finns på webbplatsen kan laddas ner eller skrivas ut får sådant material endast laddas ner till en enda personlig dator och delar av det får skrivas ut endast för ditt eget personliga och icke-kommersiella bruk. Under inga omständigheter får användningen av webbplatsen ge någon användare något intresse i immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätt, know-how eller varumärken) som ägs av oss eller av någon tredje part. Inga som helst rättigheter beviljas för att använda eller reproducera handelsnamn, varumärken eller logotyper som förekommer på webbplatsen, utom om detta uttryckligen tillåts skriftligen av ägaren av sådana rättigheter. Utöver ovanstående bestämmelser garanterar du att du inte på något sätt kringgår programvaruleverantörers immateriella rättigheter eller andra tredjepartsägare av sådana rättigheter. Alla överträdelser av detta krav som vi får kännedom om kommer att meddelas inom rimlig tid till respektive innehavare av immateriella rättigheter för att vidta lämpliga åtgärder och verkställighet.

 

Meddelanden om upphovsrätt och varumärken:

Allt innehåll på webbplatsen Play'n GO är: Upphovsrätt 2018 av Digital Fish Software AB, med namnet Play’n GO, dess dotterbolag eller systerbolag och/eller dess leverantörer. Alla rättigheter förbehållna. Namnen på faktiska företag och produkter som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här är förbehållna respektive ägare.

 

Överföring av rättigheter, skyldigheter och nedläggning av webbplatsen

Vi förbehåller oss rätten att överföra, tilldela, underlicensiera eller pantsätta villkoren, helt eller delvis, till vem som helst, förutsatt att en sådan överlåtelse sker på samma villkor eller villkor som inte är mindre fördelaktiga för dig. Du är medveten om att ditt konto kan överföras till en annan webbplats som förvaltas och drivs av oss i händelse av att webbplatsen stängs ner. Vi förbehåller oss rätten att förlora alla relaterade befintliga bonusbelopp vid tidpunkten för stängningen av webbplatsen.

 

Händelser utanför vår kontroll

Vi kommer inte att vara ansvariga för någon underlåtenhet eller försening i utförandet av någon av våra skyldigheter enligt detta avtal som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, naturkatastrofer, krig, oroligheter, avbrott i offentliga kommunikationsnätverk eller tjänster, arbetskonflikt eller DDOS-attacker och liknande internetattacker som har en negativ effekt ("Force Majeure"). Vår prestation anses vara uppskjuten under den period som Force Majeure-händelsen pågår, och vi kommer att få förlängd tid för prestation under den perioden. Vi kommer att göra våra rimliga ansträngningar för att få den force majeure-händelsen att upphöra eller för att hitta en lösning genom vilken våra skyldigheter kan fullgöras trots force majeure-händelsen.

 

Slutliga bestämmelser

Du samtycker till att det inte finns något samriskföretag, partnerskap, anställning eller agentförhållande mellan dig och Play'n GO som ett resultat av detta avtal eller användningen av webbplatsen Play'n GO . Play'n GO Utförandet av detta avtal är föremål för befintliga lagar och rättsliga processer, och inget i detta avtal utgör ett undantag från Play'n GO:s rätt att följa myndigheters, domstolars och brottsbekämpningsförfrågningar eller krav som rör din användning av Play'n GO Webbplatsen eller information som tillhandahålls till eller samlas in av Play'n GO med avseende på sådan användning. Om någon del av detta avtal fastställs vara ogiltig eller ogenomförbar enligt tillämplig lag, inklusive, men inte begränsat till, garantiavslagen och ansvarsbegränsningarna som anges ovan, kommer den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen att anses ersatt av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen och resten av avtalet ska fortsätta att gälla. Om inget annat anges här utgör detta avtal hela avtalet mellan användaren och Play'n GO med avseende på webbplatsen Play'n GO och det ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation och alla förslag, oavsett om de är elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan användaren och Play'n GO med avseende på webbplatsen Play'n GO . En tryckt version av detta avtal och av alla meddelanden som ges i elektronisk form ska vara godtagbara i rättsliga eller administrativa förfaranden som grundar sig på eller har samband med detta avtal i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärshandlingar och register som ursprungligen genererats och bevarats i tryckt form. Det är parternas uttryckliga önskan att detta avtal och alla tillhörande handlingar skall vara skrivna på engelska.

längst ner på sidan